Friday, May 2, 2014

Change Your IP Address From the Command Prompt


Зарим тохиолдолд компьютерийнхээ IP хаягийг command prompt (cmd) буюу командын горимоос өөрчлөх шаардлага гардаг. Жишээ нь олон IP хаяг сольж ашигладаг бол байнга Graphical user interface (GUI)-аас өөрчлөх нь нэлээд төвөгтэй бөгөөд олон үйлдэл хийгддэг. Харин командын горимоос бол ганц удаа ганц мөр команд бичээд болох ба хоёрдох удаагаа бичсэн командаа жаахан өөрчлөөд хэрэгжүүлээд байхад л болно.

IP хаяг солих заавар:

netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.254

Тайлбар:
  1. Local Area Connection - интерфейсийн нэр
  2. 192.168.0.1 - IP хаяг (статикаар бичиж байгаа)
  3. 255.255.255.0 - subnet mask
  4. 192.168.0.254 - default gateway

За ингээд болно доо. 

Үүнтэйгээр төстэй DNS хаягийг хүртэл сольж болно.

DNS хаяг солих заавар:

netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" static 192.168.0.250

Тайлбар:
  1. 192.168.0.250 - DNS серверийн IP хаяг (Domain name server)

Нэмэлт буюу alternative (secondary) DNS серверийн хаяг бичих бол дараах командыг бичнэ.

netsh interface ip add dns name="Local Area Connection" 8.8.8.8 index=2

IP хаяг, subnet mask, default gateway, DNS серверийн хаяг зэргийг DHCP серверээс автоматаар авна гэж тохируулах бол дараах командыг бичнэ.

netsh interface ip set dnsservers name="Local Area Connection" source=dhcp

За ингээд асуудал дуусаа.

Good luck :)

No comments:

Post a Comment